SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Forêt de Soignes

SILVA - Forêt de Soignes

GESCHIEDENIS

De vereniging zonder winstoogmerk SILVA medical, de samenvoeging van de ‘Clinique du Bois de la Pierre’, de ‘Clinique de la Forêt de Soignes’ en het Geriatrisch Centrum Scheutbos, werd opgericht in 2014, maar de geschiedenis ervan gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw....
Sinds meer dan een eeuw werken mannen en vrouwen – onder wie sommigen als mecenas – aan het opzetten van vernieuwende structuren voor de verzorging van vaak verwaarloosde aandoeningen.

De Kliniek van Dokter Derscheid

In 1900 stichtte dokter Gustave Derscheid (1871-1952) de ‘Ligue contre la tuberculose’ (die in 1923 werd omgevormd tot de vzw ‘Association nationale belge contre la tuberculose’). Twee jaar later liet hij met de hulp van industriëlen die bekommerd waren om de gezondheid van hun werknemers het eerste particuliere sanatorium in Terhulpen bouwen, het ‘Sanatorium Les Pins’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheidde Dokter Derscheid zich door een groot aantal verzetsdaden.
De geschiedenis van de ‘Clinique du Docteur Derscheid’ door de heer Henri ANRYS

La Clinique du Docteur Derscheid

La Clinique du Docteur Derscheid

In 1952 overleed dokter Derscheid en het ‘Sanatorium Les Pins’ werd omgedoopt tot ‘Clinique du Docteur Derscheid’.
Na de komst van de penicilline behandelde de ‘Clinique du Docteur Derscheid’ hart- en longaandoeningen en vervolgens ook orthopedische en psychiatrische problemen.
In 2000 werd de site van de kliniek aangeduid als ‘Natura 2000-gebied’. Om de infrastructuur te kunnen uitbreiden en moderniseren, moest de ‘Association nationale belge contre la tuberculose’ (ANBCT) op zoek naar een nieuwe locatie.
n 2003 kocht de ANBCT de site van ‘Bois de la Pierre’ (op dat moment ‘le Rocher’ geheten) en de activiteit van de ‘Clinique du Champ Sainte-Anne’ in Waver. Op de site van ‘Bois de la Pierre’, die eigendom was van de stad Waver, stond al enkele jaren een gebouw leeg.


La Clinique du Champ Sainte-Anne

De ‘Clinique du Champ Sainte-Anne’ was een ziekenhuis voor revalidatie met 95 bedden in het centrum van Waver, in een gebouw in de rue Lepage. De ‘Clinique du Champ Sainte-Anne’ opende de deuren in 1979 en werd ‘Index V’ genoemd, omdat ze bij de oprichting 120 V-bedden telde – V was de oude benaming voor de Sp-revalidatiebedden. De kliniek raakte al snel vol en werd bij de algemene ziekenhuizen bekend na de eerste artsenstaking in 1964, toen het nodig bleek om snel patiënten over te brengen.
In maart 1994 werden de V-bedden omgezet in 90 Sp-bedden voor motorische, cardiopulmonaire en neurologische revalidatie. In 1997 werd de structuur uitgebreid met een residentiële eenheid met 6 palliatieve bedden.
De ‘Clinique du Champ Sainte Anne’ werd beheerd door het OCMW van Waver, met een publiekrechtelijk statuut.
De huisartsen in de zorgafdelingen konden rekenen op de begeleiding van enkele specialisten.
De kliniek beschikte niet over een heel uitgebreid ‘technisch platform’ of heel gesofisticeerd materiaal, maar stond wel bekend om de kwaliteit van de verstrekte zorg. Dit vormde de basis voor een vertrouwensrelatie met de algemene ziekenhuizen van Ottignies, Namen en Brussel, die niet verloren ging bij de overplaatsing van de bedden in 2009.


Het ‘Centre Hospitalier de Réadaptation et de Psychiatrie de Brabant Wallon’

De ANBCT besliste dus om het gebouw van ‘Bois de la Pierre’ uit te breiden en te renoveren om er de revalidatiebedden van de ‘Clinique du Docteur Derscheid’ (129 bedden) en de bedden van de ‘Clinique du Champ Sainte-Anne’ (95 bedden) in onder te brengen. De fusie van de twee activiteiten leidde tot de oprichting van het ‘Centre hospitalier de réadaptation et de psychiatrie du Brabant Wallon’ (CHRPBW).

Centre hospitalier de réadaptation et de psychiatrie du Brabant Wallon (CHRPBW)

Centre hospitalier de réadaptation et de psychiatrie du Brabant Wallon (CHRPBW)

De werken begonnen in 2006 en in het najaar van 2009 opende de gloednieuwe ‘Clinique du Bois de la Pierre’ de deuren. Na de verhuizing veranderde de naam van de ‘Clinique du Docteur Derscheid’, die voortaan enkel nog psychiatrische bedden telde, in ‘Clinique de la Forêt de Soignes’ (CFS).
n 2013 nam de ‘Association nationale belge contre la tuberculose’ de ‘Stichting voor de psychogeriatrie’ over, die op dat moment het Geriatrisch Centrum Scheutbos omvatte.


Scheutbos

Onder de indruk van het gebrek aan belangstelling voor demente patiënten besliste dokter R. Van Droogenbroeck in 1968 om een gespecialiseerde instelling voor de opvang van mensen met deze aandoening op te richten, gebaseerd op de filosofie van respect voor de vrijheid en het stimuleren van de vaardigheden die deze patiënten nog hebben.

SILVA - Scheutbos

SILVA - Scheutbos

Het Centrum voor Psychogeriatrie telde een zeventigtal bedden en bevond zich aan de Gentsesteenweg 1050 in 1082 Brussel en werd vanaf toen bekend onder de afkorting ‘de 1050’.
Het centrum beantwoordde aan een duidelijke behoefte en begon al snel te groeien, waarbij het zich moest aanpassen aan de evoluties van het beleid inzake ziekenhuizen. Begin 1974 werd het centrum erkend voor 164 V-bedden. In 1982 werd het aanbod uitgebreid met 61 rusthuisbedden.
Intussen kende het gezondheidsbeleid een verdere evolutie en in 1982 ontstond de benaming ‘Rust- en Verzorgingstehuis’ (RVT). In 1993 werden de V-bedden omgezet in Sp- en G-bedden.
De (gespecialiseerde) Sp-bedden waren bedoeld voor gespecialiseerde zorg voor zieken met diverse aandoeningen: cardiopulmonaire, motorische, neurologische, chronische en psychogeriatrische aandoeningen.
Voor de (geriatrische) G-bedden golden andere normen, met name de gemiddelde leeftijd van de patiënt en de nood aan multidisciplinaire zorg voor niet-gestabiliseerde patiënten.
Met de erkenning van de geriatrische bedden in het jaar 2000, mogelijk gemaakt dankzij de functionele samenwerking met het AZ VUB, beschikte de 1050 over 53 G-bedden, 67 psychogeriatrische Sp-bedden, 68 rusthuisbedden en 25 RVT-bedden.
In mei 2002 verhuisde het ziekenhuis van de Gentsesteenweg naar de site van Scheutbos in Sint-Jans-Molenbeek, waar al rusthuisbedden bestonden.
In 2007 zette Scheutbos zijn aanpassing aan de noden van de volksgezondheid voort. Door de omschakeling van bedden, dankzij de ruil van Sp- in G-bedden, met de ‘Clinique Sainte Anne-Saint Remi’ was het mogelijk om te komen tot de huidige ziekenhuiscapaciteit van 91 G-bedden en 29 psychogeriatrische Sp-bedden.


De vzw SILVA medical

Om de complementaire activiteiten van postacute zorg van de klinieken van ‘Bois de la Pierre’, ‘Forêt de Soignes’ en Scheutbos te verenigen en om de regionalisering van de kliniek van Scheutbos te vermijden, besliste de ANBCT in 2014 om de activiteiten te fuseren en SILVA medical op te richten.

De vzw SILVA medical werd opgericht op 1 juli 2014 en omvat sindsdien de activiteiten van de drie vestigingen.


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus